Overleg buren bij aanpassen bestemmingsplan niet verplicht

5 maart 2020

Juist in Oisterwijk heeft de ervaring geleerd: een goede dialoog met de buurt over een wijziging van het bestemmingsplan, is belangrijk voor een goede besluitvorming. Uit het raadsplein van 20 februari bleek in Oisterwijk een gebrek aan spelregels. Er werd namelijk vooral gediscussieerd over de manier waarop dialogen verliepen in plaats van over de inhoud. Carlo van Esch (PGB) vroeg zich dan ook af: “Welke spelregels gelden er voor een dialoog?”

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Hij werd op zijn wenken bediend met een Raadsinformatiebrief van het College: “Handreiking omgevingsdialoog voor ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving”. Daarin geeft het College aan te willen oefenen met de omgevingsdialoog. Een dergelijke dialoog is vanaf 2021, in een aantal gevallen, een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Het document werd deze week toegelicht in een persbericht.

Heldere afspraak?

Het College stelt het houden van een dialoog nog niet verplicht. Ook wordt veel ruimte gelaten aan de initiatiefnemer over de wijze waarop de dialoog wordt gehouden: “Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om een vorm te kiezen die aansluit bij de aard en omvang van de activiteit en de impact die het op de omgeving kan hebben.” Het is een proef en het College wil daarvan leren. Wij stelden Jan Jonkers (AB) de vraag wat hij van de handreiking vindt: “Het is een handvat hoe een omgevingsdialoog kan worden ingevuld met de nodige vrijheid voor de initiatiefnemer. Belangrijk hierin is dat er nu formele duidelijkheid is over welke eisen het college stelt aan een omgevingsdialoog. Een goed startdocument dat zeker nog bijsturing behoeft vanuit praktische uitvoering en de komende omgevingswet.” Informatie en inspraak kan in diverse vormen (Foto: ). Volgens Roel Van den Bersselaar (PGB) zal de handreiking de dialogen van de toekomst niet verbeteren: “die geeft vooral richtlijnen. Maar de aandacht die er is voor een goede dialoog, waaronder ook deze handreiking, zal naar onze verwachting wel tot verbetering leiden. Vergeet niet dat de dialogen in de vorm waarin ze nu steeds meer gehouden worden een nieuw fenomeen zijn. Geef dat nu eens tijd om tot wasdom te komen.” Krijgt het college wel een volledig beeld uit deze proef, als niet iedereen mee hoeft te doen?

Tilburg

Een vergelijking met de Tilburgse “Richtlijn omgevingsdialoog bij ruimtelijke planning”, laat zien dat die duidelijker is en eisen stelt aan vorm en inhoud. Bijvoorbeeld wanneer een omgevingsdialoog verplicht gevoerd moet worden en de wijze waarop de plannen met de omgeving worden gedeeld. Er worden heldere voorwaarden gesteld aan het schrijven van een verslag en wat daar verplicht in moet staan. Roel van den Bersselaar (PGB) staat positief tegenover de vrijheid die de initiatiefnemer krijgt: “Een dwingend voorgeschreven one-size-fits-all aanpak wordt snel een verplicht nummer dat moet van de gemeente. Het gaat ons erom dat onze inwoners, die zelf heel goed weten wat er in hun omgeving speelt, over hun plannen praten met die omgeving. Het is goed dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor die omgeving en de gevolgen van hun plannen voor die omgeving.”

Ook bij kruimelgevallen

“Het gaat erom dat er inzicht bestaat in de wensen van de omgeving, in relatie tot de mogelijkheden die de initiatiefnemer heeft,” zo stelt het college als doelstelling. Dat geldt volgens de Handreiking nu ook voor kruimelgevallen. En daar ging het in het verleden nogal eens mis. Of dan juridische procedures zoals bij The Inside kunnen worden voorkomen is nog maar de vraag. Ook gezien het vrijblijvende karakter van deze nieuwe Handreiking. De regeling gaat in per 1 januari 2021, tot de tijd vraagt de gemeente de regeling toe te passen, zodat in de resterende periode van dit jaar deze geëvalueerd en bijgesteld kan worden.

Goed dialoog is het halve werk

Selectieve informatie bij kruimelregeling