11-12-2022 Beekdal Park, worden dromen straks bedrog?

Op 15 december staat het Beekdal Park op de agenda van de gemeenteraad. Het college vraagt de raad om de visie en een ontwikkelscenario vast te stellen. Die visie, gericht op het realiseren van het beoogde “woonleeflandschap” is ambitieus. Het is zeer de vraag of het voorgestelde ontwikkelscenario daar invulling aan zal geven, zeker nu Thebe zich als belangrijke partner heeft teruggetrokken. En gaan de genoemde financiële risico’s het scenario van “het nieuwe wonen” in Oisterwijk niet nog verder aantasten? PIT ging op onderzoek uit.

Wonen

Veel inwoners, zeker senioren, hebben belangstelling voor wonen in het centrum van Oisterwijk. Dit bleek ook uit de drukbezochte informatieavond over Beekdal Park in de Tiliander eind vorige maand. Daarom is het jammer dat het aspect ‘wonen’ in het voorgelegde ontwikkelscenario wat bekaaid van af komt. Geen 50%, zoals de gemeenteraad eerder uitdrukkelijk had bepaald, maar nog slechts 43% sociale woningbouw. En toch weer voor een belangrijk deel bovengronds parkeren, in het zicht dus. Minder grondgebonden vrije sector- en seniorenwoningen en veel meer appartementen, zo laat het ontwikkelscenario zien.

Vragen zijn er ook. Zo wil de SVO graag weten of zij de 10 patiowoningen als een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) mag bouwen. En van omwonenden zijn er vragen over de hoogte van de bebouwing vlak voor hun deur en over wat er gedaan is met hun eerdere suggesties? Daar geeft het raadsvoorstel geen antwoord op. Integendeel. Met formuleringen, zoals dat “kleine aanpassingen” nog mogelijk zijn, kan het college nog alle kanten op.

Financiën

Enkele maanden geleden nog sprak het college van een financieel gat van ongeveer € 3 miljoen. Dat gat lijkt in het huidige voorstel gedicht en zelfs te zijn omgezet naar een surplus van ongeveer € 0,6 miljoen. Dit grote verschil wordt niet uitgelegd in het voorstel van het college. De belangrijkste kostenpost, ondergronds parkeren, blijft grotendeels overeind. Betekent dit dat wordt gerekend met hogere opbrengsten van de woningen en zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor de eerdergenoemde prijsklassen?  In het raadsvoorstel staan ook veel voorbehouden en risico’s, met mogelijk forse financiële consequenties. Het zou goed zijn als er, vóór besluitvorming door de raad, meer duidelijkheid komt over het financieel plaatje voor de gemeente,

Geen 32 PG plaatsen

Terwijl in Oisterwijk door de sterke vergrijzing het aantal dementerenden fors zal toenemen, zijn in het nu voorliggende scenario 32 psychogeriatrische plaatsen (PG-plaatsen) vervallen.

De Dementie Coöperatie Oisterwijk noemt dit in een brief aan de raadleden “het missen van een unieke kans”. De voorzitter, Joop van Hezik, stelt dan ook de vraag op welke wijze de gemeente nu deze enorme maatschappelijke uitdaging te lijf wil gaan. Dat wilde PIT ook graag weten en tevens antwoord krijgen op de vraag waarom Thebe bij de uitwerking van het voorkeurscenario is afgehaakt. Daarover stelde PIT Onderzoek schriftelijk vragen aan het college. 

Woonleeflandschap

Thebe sloot eind vorig jaar samen met de Gemeente en Leystromen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Beekdal Park. Samen zagen zij een uitgelezen kans om nieuwe vormen van “samen wonen, samen leven en samen werken” in de praktijk te brengen. Met een “woonleeflandschap” wilden de partijen een bijdrage leveren aan een “vitale samenleving” onder andere door het creëren van een gezamenlijk park en verbinden van zorg met de omgeving. Thebe was daarbij een belangrijke partner. Daarom vroegen we om een gesprek met Thebe en kregen een positieve reactie. Maar een afspraak plannen was nog niet zo eenvoudig.

Na de aanvankelijke toezegging, kregen wij bericht van de gemeente dat zij samen met Thebe het gesprek wilden voeren, “wel zo efficiënt en transparant” werd gesteld. Voor PIT was dit uiteraard geen probleem. Helaas werd het geplande gesprek zonder opgaaf van redenen twee dagen vóór de afgesproken datum door de gemeente afgezegd. We kregen een voorstel voor nieuwe datums, allemaal na de raasvergadering op 15 december. Dat voelde als mosterd na de maaltijd, dus trokken we opnieuw aan de bel.

 

Nadere informatie

Vervolgens ontvingen wij een e-mail met concept-antwoorden op onze vragen, een e-mail die eigenlijk niet voor ons bestemd was. In de “kantlijn” konden wij wel een interessante discussie volgen tussen vertegenwoordigers van zowel de gemeente als van Thebe.

Op de valreep vóór het sluiten van de gestelde termijn ontving PIT van de gemeente en van Thebe alsnog de definitieve antwoorden op de gestelde vragen. Deze waren overigens niet in tegenspraak met de eerdere concept-antwoorden. Uit de antwoorden maken wij het volgende op. Thebe bleek steeds te hebben ingezet op 32 PG-plaatsen op locatie De Leye, omdat die op het terrein van De Vloet niet inpasbaar zijn. De gemeente is daar op ruimtelijke gronden niet in meegegaan.

Over de stedenbouwkundige uitgangspunten, met name over de gelaagde gebouwen met terrassen, is veel discussie geweest, ook met Leystromen.

Op basis van die uitgangspunten zijn door Thebe drie varianten bekeken, waaronder een grootschalige interne verbouwing van het complex De Vloet of aanbouw aan De Vloet. Geen van die varianten voorzag volgens Thebe in een goede woonzorgomgeving voor cliënten en medewerkers. 

De woningbouwambities van de gemeente stonden in feite de bouw van 32 PG-plaatsen op het terrein van De Leye in de weg. Ook een lager gemeentelijk financieel resultaat speelde een rol bij de besluitvorming.

Thebe zag dat anders en heeft gepleit voor een beperkte verdichting met meer ruimte voor extra senioren- en zorgwoningen. Thebe acht een dergelijke combinatie zeer gewenst, gericht op een goede samenhang tussen de betreffende bewoners.

Nu al bestaat er een grote wachtlijst voor dementerenden voor zorgcentrum De Vloet en die lijst zal door de toenemende vergrijzing in de toekomst nog groter worden. Thebe kan, zonder uitbreiding van De Vloet, alleen nog op andere locaties buiten Oisterwijk extra PG-capaciteit aanbieden en/of realiseren.

 

Open eind

De verdere uitwerking van het ontwikkelscenario gebeurt langs twee sporen, zo stelt het college voor. Het “fysieke spoor” met aandacht voor ruimtelijke en financiële aspecten en het “maatschappelijke spoor” gericht op het realiseren van het “woonleeflandschap”.

Het is zeer de vraag of het volgen van die sporen leidt tot het realiseren van de gewenste visie. Zeker ook omdat die sporen geen harde eis zijn, waaraan het plan van een toekomstige ontwikkelaar moet voldoen. Het college meldt slechts dat een ontwikkelaar zijn creativiteit moet gebruiken om zo goed mogelijk aan de ambitieuze visie te voldoen. Een open eind dus, waardoor “het nieuwe wonen” in het Beekdal Park nog lang geen gelopen race is.

Door nu in te stemmen met dit raadsvoorstel laat de raad veel keuzes in feite over aan het college. Daardoor laat de gemeenteraad haar rol als volksvertegenwoordiger in feite uithollen.

 

Droomlandschap

Het realiseren van de ambitieuze ‘Visie Beekdal Park' is in de huidige omstandigheden en binnen de gestelde financiële kaders nog niet zo eenvoudig. Dat hier toch op wordt ingezet valt te prijzen. Waar door het college werd ingezet op deels bouwen voor jongeren en starters, ging Thebe voor meer senioren- en zorgwoningen op deze mooie plek in het centrum van Oisterwijk.

Als de gemeenteraad kiest voor het scenario van het college, dan moeten dementerende inwoners de komende jaren hun heil buiten Oisterwijk zoeken, terwijl van jongeren een flinke bijdrage wordt gevraagd. De vraag is ook of het beoogde woonleeflandschap zonder de inbreng van Thebe wel haalbaar is. Gegeven de huidige omstandigheden lijkt er vooralsnog meer sprake te zijn van een droomlandschap. Maar dromen zijn vaak bedrog en het is dus nu aan de gemeenteraad om het college en de inwoners van Oisterwijk uit de droom te helpen.

Natuurlijk blijven wij als PIT Onderzoek de ontwikkelingen volgen. Aan het plan Beekdal Park heeft PIT Onderzoek eerder een publicatie gewijd met de titel "Woningbouw lokatie Beekdal Park, te mooi om waar te zijn?"

Vragen? Suggesties? Tips?

 

Mail de redactie op: redactie@pitonderzoek.nl

 

11 december 2022

PIT Onderzoek Oisterwijk