Oisterwijkse stichting vraagt nieuwe raad om financiële ondersteuning van lokale media

31 augustus 2020

In een open brief vraagt de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk om middelen voor onafhankelijk journalistiek werk. De stichting vraagt aan de lokale politieke partijen om – in aanloop naar de verkiezingen en de start van de nieuwe raadsperiode – het belang van dit werk in de diverse programma’s op te nemen en ‘voor de komende raadsperiode structurele middelen beschikbaar te stellen’.

Open brief aan de politieke partijen van de gemeente Oisterwijk

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 18 november a.s. bent u ongetwijfeld bezig uw verkiezingsprogramma samen te stellen. Wij verwachten daarin aan te treffen wat u in onze gemeente tot stand wil brengen in de komende vijf jaar. Wij hopen dat u daarbij aandacht wil geven aan een vaak vergeten onderwerp: versterking van onze lokale democratie.

Een sterke lokale pers
De pers is de waakhond van de publieke besluitvorming. Dat is landelijk zo, op gemeentelijk niveau moet dat ook zo zijn. Veel inwoners van Oisterwijk willen graag op de hoogte blijven van de achtergronden van de publieke besluitvorming. Daarvoor hebben zij de lokale media nodig. Op hun beurt, hebben de media betrokken journalisten nodig die voldoende tijd krijgen om zich in lokale vraagstukken te verdiepen. Hun artikelen of andere media-presentaties kunnen lof, maar ook kritiek bevatten. Journalisten kunnen achtergronden van de publieke besluitvorming naar boven halen waar individuele politici misschien niet altijd blij mee zijn. Tegelijkertijd hopen wij dat u wilt erkennen, dat kritisch gevolgd worden onderdeel uitmaakt van een gezond en volwassen politiek proces.

Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk
Eind 2018 hebben lokale journalistieke media een subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek om een lokale onderzoeksredactie in het leven te roepen. Om de onafhankelijkheid van de journalistieke producties te waarborgen, is deze ondergebracht in een afzonderlijke stichting: Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk. De journalistieke producties van de medewerkers van de stichting worden, onder de naam PIT, aangeboden aan de lokale media. De subsidie van het Stimuleringsfonds is een startsubsidie. Na een positieve beoordeling door het Stimuleringsfonds van de in 2019 tot stand gekomen producties, is de subsidie voor een jaar verlengd. Na 2020 moet de Stichting op eigen benen staan. In de afgelopen anderhalf jaar hebben wij veel geleerd, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Eén van de lessen is, dat er voldoende capaciteit voor professioneel journalistiek werk beschikbaar moet zijn om het kritisch volgen van de publieke besluitvorming mogelijk te maken. Wij hebben ook moeten vaststellen dat er in een gemeente met de omvang van de onze onvoldoende mogelijkheden zijn om die capaciteit structureel langs private weg te financieren.

Oproep

Het volgen van het lokale raadswerk, ging laatste periode in verband met corona veelal digitaal; geen eenvoudige opgave voor zowel raad als media. Wij vragen u met klem, voor de komende raadsperiode structurele middelen beschikbaar te stellen om onafhankelijk lokaal journalistiek werk mogelijk te maken. Daarmee dient u een belangrijk publiek belang en versterkt u onze lokale democratie. Wij gaan graag met u in gesprek om u meer te vertellen over onze ambities en u verdere achtergrondinformatie te verstrekken.

Tot slot
Uw kandidaten voor de gemeenteraad en voor het wethouderschap kiezen ervoor zich boven het maaiveld te verheffen, wat niet genoeg gewaardeerd kan worden. Door zich op te richten komen zij in de wind te staan. Dat kan warme wind zijn wanneer er sprake is van waardering, koude wind wanneer er zaken niet goed gaan. Competente en betrokken journalisten zorgen voor die wind, noodzakelijk om onze inwoners geïnformeerd te houden over onze publieke besluitvorming. Wij hopen van harte dat u hen in staat wil stellen dit belangrijke werk te blijven doen.

Namens het bestuur van de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk,

Hans Hulsbosch,
Voorzitter

PIT Onderzoek

Op dit moment faciliteert de stichting een onafhankelijke redactie, die onder de naam PIT Onderzoek artikelen uitgeven en deze ter publicatie aanbiedt aan de lokale media. Hiertoe heeft de stichting subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), een uitvoeringsorgaan voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.