Beekdal Park - Te mooi om waar te zijn?

 

© Jan Wolfs (LOVO) - Toekomstige bouwlocatie voor plan Beekdal Park in Oisterwijk

 

Het heeft even geduurd, maar nu ligt het er: een gemeentelijke visie voor het terrein van het oude zwembad de Leye: het Beekdal Park. De presentatie tijdens de Raadsontmoeting op 12 mei jl, oogstte veel lof. De aanwezigen waren vooral heel enthousiast. Zeker ook de raadsleden, die hun wensen zagen gehonoreerd. Zorgen over de financiering mochten vooralsnog de pret niet drukken.

De visie

De gemeente presenteerde op 12 mei jl. haar visie voor het eerder door de raad gekozen scenario voor het zogenaamde Beekdal Park, waarin ook de wensen van de Raad waren opgenomen. Volgens deze plannen kan De Vloet op eigen terrein uitbreiden met het gewenste aantal zorgeenheden. Daarnaast komt er een groot aantal betaalbare huur- en koopwoningen op de (gemeente)grond waar nu het lege zwembad en voormalig sporthal De Leye staat. De gepresenteerde visie ziet er goed uit. Met het parkeren van de auto’s uit het zicht (ondergronds) en een groene aankleding is er straks sprake van een mooi en gevarieerd woonlandschap. Ook de gedachte dat de toekomstige bewoners gaan bijdragen aan een fijn leefklimaat sprak tot de verbeelding. Het Beekdal plan geeft een prima invulling van deze mooie centrale plek in het centrum van Oisterwijk. Daar waren de aanwezigen het snel over eens.

Adder

In het voorgestelde groen bevond zich echter wel een addertje onder het gras. En een flinke ook, dat werd alras duidelijk. Want het eerder afgesproken beleid en de aanvullende wensen van de raad kosten het nodige extra geld. Was er eerst nog sprake van een opbrengt voor de gemeente, in het nu gepresenteerde plan loopt het tekort in de miljoenen. Mogelijk loopt ook het kostenplaatje met de stijgende bouwkosten zelfs nog verder op. Dan heb je natuurlijk wel wat, maar het geld om het te realiseren moet er natuurlijk ook wel zijn. Een van de raadsleden vroeg zich dan ook af of er geen sprake was van “luchtfietserij”.

Het gat

De financiële positie van onze gemeente is namelijk niet al te best. De begroting voor dit jaar geeft aan dat de spaarpot van de gemeente nagenoeg leeg is. Iedere gemeente moet over voldoende geld beschikken om tegenvallers op te kunnen vangen. Landelijk is afgesproken dat dit ‘appeltje voor de dorst’ pas voldoende is wanneer er genoeg geld is om de financiële risico’s te kunnen opvangen. Voor Oisterwijk is - althans volgens de laatst openbaar gemaakte cijfers - deze zogenaamde “weerstandsratio” slechts 0,43. Dat is ten opzichte van de afgesproken landelijke norm “ruim onvoldoende”, de laagste categorie. In de begroting voor 2022 wordt nog gerekend met een positief resultaat van het Beekdal Park voor de gemeente van ± € 2 miljoen. Bij realisatie van de op 12 mei gepresenteerde visie op het Beekdal Park ontstaat er echter een verlies voor de gemeente van tussen de € 3 miljoen en € 5 miljoen. Dat zal dus leiden tot een financieel gat in de begroting van tenminste € 5 miljoen, maar mogelijk zelfs - in de duurste variant - € 7 miljoen. En omdat er voor de gemeente ook nog een ander financieel debacle dreigt (de claim van Essent over de ten onrechte door haar betaalde precariorechten) lijkt de financiële basis onder de Beekdal Park visie erg wankel.

 

De knoppen

Dat financiële gat is ook de reden dat bij de presentatie al aan de raad werd gevraagd om na te denken over “aan de knoppen draaien”.  Dat is een andere manier om te vragen of het niet ietsjes minder mag zijn zodat het plan kostenneutraal of zelfs toch nog een beetje winstgevend kan worden gemaakt. De wethouder opperde nog het idee van creatief boekhouden met de psychogeriatrische woningen voor de Vloet. Maar daar realiseer je geen betaalbare woningen mee. Echt draaien aan knoppen zal ongetwijfeld leiden tot een plan dat er minder aantrekkelijk uitziet dan het plan zoals dat nu gepresenteerd is. Bijvoorbeeld met parkeren in het zicht (bovengronds), minder betaalbare en meer duurdere woningen, hoger bouwen of minder groen. In dat geval is het gepresenteerde Beekdal Park inderdaad te mooi om realiseerbaar te zijn.

 

Voortgang

Volgens planning zal de gemeenteraad dit najaar een scenario kiezen. Hopelijk zijn er dan inmiddels wél voldoende gemeentelijke middelen beschikbaar om tenminste het aantal betaalbare woningen overeind te houden. Bij de behandeling in de raad van de Jaarrekening 2021 en de begroting 2023 zullen we daarover pas in november van dit jaar meer weten. Wanneer alles gaat zoals de gemeente het zich nu voorstelt zou dan in 2024 een omgevingsvergunning kunnen worden afgegeven en met de ontwikkeling worden begonnen. Maar als de gemeente geen flinke duit in het zakje doet of kan doen, moet er een andere visie komen en lijkt ook deze planning volstrekt onhaalbaar. We hebben de gemeente om een reactie gevraagd, maar die hebben we helaas niet gekregen. Als PIT Onderzoekredactie blijven wij de ontwikkelingen en de voortgang volgen.

PIT Onderzoek

Oisterwijk, 3 juni 2022.