Gemeente Oisterwijk wil fors bezuinigingen op zorg

24 maart 2020

In haar Strijdplan Sociaal Domein kondigt het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk een aantal forse bezuinigingsmaatregelen aan. Nog dit jaar wil zij ruim 1 miljoen euro besparen op de WMO en zo’n 200.000 euro op de Jeugdzorg. Voor 2021 wordt zelfs gestreefd naar een bezuiniging van 2,4 miljoen euro, zo’n 20 procent van het huidige budget.

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Het college wil op korte termijn een pilot starten waarbij opnieuw een inkomenstoets wordt toegepast bij aanvragen voor een WMO-voorziening. Een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om deze pilot aan te kondigen ligt al klaar. Het Rijk heeft er in 2019 juist voor gekozen om de inkomensafhankelijke bijdrage voor inwoners te vervangen voor een vaste bijdrage per maand. Dit heeft voor de gemeente Oisterwijk tot gevolg dat de inkomsten zijn afgenomen, terwijl juist meer inwoners gebruik zijn gaan maken van de voorzieningen. Daarbij zijn ook veel mensen die geld hebben om deze voorzieningen zelf te betalen. Met de inkomenstoets wil de gemeente de toename van het aantal WMO-aanvragen terugdringen. De gemeente verwacht met deze maatregel zo’n 200.000 euro te kunnen besparen.

Kritischer bekijken
Verder wil het college sterker sturen op wat mensen zelf kunnen, al dan niet met behulp van hun omgeving en wat er in de basisstructuur geregeld is. ‘Uitgangspunt is dat we hulp en zorg blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben. Om dat te kunnen blijven garanderen, zullen we nieuwe aanvragen kritischer bekijken’, aldus wethouder Stefanie Vatta. ‘Net als de vraag hóe zorg kan worden ingevuld. Sterker dan voorheen bekijkt de gemeente wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving kunnen. Dure individuele zorg is niet altijd nodig, liever helpen we mensen laagdrempelig in de eigen omgeving.’ Deze verschraling van het aanbod moet een besparing van zo’n 300.000 euro opleveren. Een andere maatregel is het stoppen met standaard aanbieden van vervoer voor mensen naar de dagbesteding, wat eveneens een besparing van 300.000 euro moet opleveren.

Kosten jeugdzorg fors toegenomen
De mogelijke besparingen op de Jeugdzorg van zo’n 228.500 euro die in het strijdplan worden genoemd, staan niet in verhouding tot de grote tekorten die hier in de afgelopen jaren zijn ontstaan. De kosten voor jeugdzorg zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen, van 5,5 miljoen euro in 2017 naar 7,5 miljoen euro in 2019. Op de begroting 2020 van de gemeente Oisterwijk staat echter maar een bedrag van 5,8 miljoen euro voor jeugdzorg. Dat is een groot verschil ten opzichte van 2019. Dreigt hier opnieuw een tekort te ontstaan?

De bezuiniging kan ieder uit het gezin raken die gebruik maakt van WMO en Jeugdzorg.

Woonplaatsbeginsel
De hoge kosten die de gemeente Oisterwijk betaalt voor jeugdzorg zijn grotendeels te verklaren door de hoog specialistische instelling De Hondsberg in de gemeente. Hier worden bijzondere kinderen uit het hele land begeleid en geholpen. Dat is prima, maar dit heeft de gemeente Oisterwijk in de afgelopen jaren wel al miljoenen euro’s heeft gekost. Omdat de invoering van het woonplaatsbeginsel bij jeugd telkens wordt uitgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, draait de gemeente Oisterwijk ook op voor de kosten van hulp aan jongeren die niet uit Oisterwijk komen.

In het Strijdplan Sociaal Domein worden geen maatregelen aangekondigd om hierop actie te ondernemen. Waarom niet? Moet op dit dossier niet meer daadkracht worden getoond?