Waarom beslist college en niet de raad over bezuinigingen WMO en Jeugdzorg?

16 april 2020

Het Strijdplan Sociaal Domein van de gemeente Oisterwijk heeft in de afgelopen weken veel reacties losgemaakt. In het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt aan de Raad gevraagd daarover een besluit te nemen. Maar die laat nu het College van Burgemeester en Wethouders besluiten. De raad kiest voor deze aanpak om snelheid in de besluitvorming te houden, maar dat kan ook via een openbare digitale raadsvergadering.

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Via een digitale raadsontmoeting kunnen Oisterwijkse gemeenteraadsleden en betrokken burgers op 23 april hun visie geven op het Strijdplan Sociaal Domein. Van tevoren hebben zij schriftelijk vragen en opmerkingen kunnen indienen over het raadsvoorstel. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat het voorstel daarna verder uitwerken. Het college informeert de raad schriftelijk over of en hoe de wensen en bedenkingen uit de digitale consultatie door het college in het plan worden verwerkt. Maar de besluitvorming over het Strijdplan Sociaal Domein laat de gemeenteraad over aan het college. Daarmee geeft de gemeenteraad het college in feite een vrijbrief om dit veelbesproken strijdplan naar eigen inzichten te gaan uitvoeren. Het kan ook anders. Waarom behandelt de gemeenteraad het Strijdplan Sociaal Domein niet in een openbare digitale raadsvergadering? Vorige week heeft de Eerste Kamer vanwege de Coronacrisis ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Volgens de griffie in Oisterwijk zijn er geen grote knelpunten die digitaal vergaderen in de weg staan. De gemeenteraad is bevoegd gezag om een besluit te nemen over het strijdplan, waarom neemt zij haar verantwoordelijkheid niet?

Over het Strijdplan Sociaal Domein
Het Strijdplan Sociaal Domein omvat een pakket ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die betrekking hebben op de WMO en de Jeugdwet en de inwoners echt raken. Zoals bijvoorbeeld minder vergoeding voor vervoer van ouderen en mensen met een beperking. Met het totale pakket aan maatregelen verwacht het college in de tweede helft van dit jaar zo’n 1,3 miljoen euro te kunnen besparen en in de komende jaren nog eens zo’n 2,5 miljoen euro per jaar.