Taskforce gemeente Oisterwijk van start

15 april 2020

De financiële positie van de gemeente Oisterwijk baart serieuze zorgen. Het college van burgemeester en wethouders liet in februari weten aan de gemeenteraad dat er geen ruimte is voor nieuwe dan wel aanvullende beleidsinitiatieven met financiële consequenties. Bijna anderhalve maand later is een Taskforce in het leven geroepen, die de financiën op 9 beleidsthema’s gaat onderzoeken. Maar komen daardoor de financiën ook op orde?

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

De financiële problemen in Oisterwijk spelen al langer. Met name de tekorten op het sociale domein, jeugdhulp en de WMO, lopen steeds verder op. Maar dat is nog niet alles. Bij de Begroting 2020 zijn problemen vooruitgeschoven, met een nog in te vullen stelpost van 600.000 euro. Bovendien verwacht het college ook lagere opbrengsten uit leges, lagere precariorechten en minder opbrengsten op grondexploitaties. Die zorgen waren er al bij de behandeling van de begroting in november vorig jaar. AB vroeg destijds in een motie al om nader onderzoek naar bezuinigingen en een rapportage vóór 1 maart 2020. Fractie de Laat en PGB steunden die motie, maar AB constateert nu dat die niet is uitgevoerd. Ook was er een motie van de VVD om direct maatregelen te nemen. Maar wethouder Dankers vond dat voorbarig. Hij beloofde voor 19 maart de raad van A tot Z volledig te informeren. Daarop trok de VVD haar motie is. Andere voorstellen van de VVD om meer informatie en herijking van de Jeugdzorg en de WMO kregen destijds geen bijval in de raad. Wethouder Dion Dankers (Foto: Masja Vlaminckx)

Taskforce

En nu is er een Taskforce opgericht onder leiding van wethouder Dankers die sinds enkele weken aan de slag is, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De Taskforce brengt de financiële positie van de gemeente precies in kaart en werkt over 9 thema’s verdeeld, acties uit om de financiële situatie weer op orde te krijgen. De Taskforce biedt echter nog weinig concreets, zo blijkt uit de brief. De serieuze zorgen worden bevestigd, maar op de vraag “Hoe staan we ervoor?” wordt geen antwoord gegeven. Van serieuze acties is ook nog nauwelijks sprake. Nagenoeg elk thema, wordt onderzocht, bekeken, besproken, in kaart gebracht of tegen het licht gehouden. Alleen met betrekking tot het Sociale Domein is er een strijdplan met acties, maatregelen en geprognotiseerde besparingen. Dit strijdplan richt zich echter vooral op de WMO, terwijl de grote tekorten in de Jeugdzorg nauwelijks worden aangepakt. Daarvoor moet de uitgestelde herijking van het gemeentefonds uitkomst bieden.

Lastenverzwaring

Na de extra verhoging van de OZB voor de jaren 2020 en 2021 met 10 procent, ziet het college nu af van een verdere lastenverzwaring voor de inwoners. Vooralsnog althans, zo schrijft de Taskforce. Nieuwe voorstellen aan het college worden voortaan getoetst aan de drie O’s: onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien. Verder geldt dat altijd een financiële dekking moet worden aangegeven. De Taskforce gaat wekelijks de kansen en risico’s bespreken met betrekking tot de 9 thema’s. In eerste instantie gericht op een positief resultaat voor 2020 en voor de lange termijn op een gezonde financiële huishouding. Met als doel om de door de gemeenteraad geformuleerde uitgangspunten te realiseren, waaronder een sluitende begroting, voldoende reserve met een weerstandsratio van 1,5 en een budget neutrale opname van de kern Haaren.