Tijdelijke wet maakt digitale besluitvorming ook in Oisterwijk mogelijk

15 april 2020

De Eerste Kamer heeft op 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In Oisterwijk wordt op 23 april een eerste digitale raadsontmoeting over het Strijdplan Sociaal Domein gehouden. Daarna is het de bedoeling dat op 28 mei de eerste digitale raadsvergadering wordt gehouden.

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Uit onderzoek onder 290 griffiers van gemeenten en provincies blijkt dat 75 procent op dit moment nog op zoek is naar een oplossing om digitale beraadslaging en besluitvorming mogelijk te maken. Ook in de gemeente Oisterwijk wordt daar op dit moment hard aan gewerkt, blijkt uit navraag bij de griffie. Met name de technische voorbereidingen vergen de nodige tijd. De gemeente Oisterwijk voert hiervoor onder andere gesprekken met de leverancier van haar raadsinformatiesysteem.

Flexibiliteit

Tot enkele weken geleden werden in Nederlandse gemeenten alleen fysieke raadsvergaderingen gehouden. Door de Coronacrisis heeft de ontwikkeling naar digitale raadsvergaderingen en -bijeenkomsten in korte tijd een enorme vlucht genomen. De afgelopen weken hebben landelijk vele gemeenten (waaronder de gemeente Oisterwijk) en andere organisaties zich georiënteerd en voorbereid. Inmiddels hebben enkele raden ook al ervaring opgedaan. Deze oriëntaties, voorbereidingen en ervaringen worden door de griffiers breed met elkaar gedeeld. Volgens de griffie in Oisterwijk vraagt digitaal vergaderen van iedereen de nodige voorbereiding, flexibiliteit en aanpassing, maar zijn er op dit moment geen grote knelpunten die niet op te lossen zijn. Raadsleden en commissieleden gaan 23 april via de digitale weg met elkaar in gesprek (Bron: Raadsinformatie Oisterwijk)

Doorschuiven

Door de Coronacrisis zijn in de afgelopen weken diverse bijeenkomsten van de gemeente geannuleerd. Die worden niet meer ingehaald. Voor de raadsvoorstellen en andere onderwerpen wordt een nieuwe behandeling / agendering afgesproken. Voor alle onderwerpen en raadsvoorstellen die stonden geagendeerd op de raadsbijeenkomsten in maart en april wordt of is door de agendacommissie bepaald of, hoe en wanneer het alsnog aan de orde komt. De griffie bereidt, in nauw overleg met het college, de ambtelijke organisatie en de raadsfracties, een voorstel voor waarover de agendacommissie op 30 april een besluit neemt. Mogelijke oplossingen zijn: voorbereiding van raadsvergaderingen schriftelijk in plaats van in een vergadering laten verlopen, digitaal vergaderen, onderwerpen annuleren en onderwerpen/raadsvoorstellen doorschuiven naar later in het jaar. Vermoedelijk wordt het een mix van deze mogelijkheden.

Raadsontmoeting

Voor het Strijdplan Sociaal Domein houdt de gemeenteraad op 23 april al een digitale raadsontmoeting, waarin het college de raad consulteert over het raadsvoorstel. Deze bijeenkomst is live te volgen via oisterwijk.raadsinformatie.nl. Aanvankelijk zou de gemeenteraad een besluit nemen over het Strijdplan Sociaal Domein. Later is door de fractievoorzitters en het college afgesproken dat het college hierover een besluit gaat nemen. Inwoners en raadsfracties hebben vooraf wel de mogelijkheid om schriftelijk hun inbreng toe te sturen aan de griffie via griffie@oisterwijk.nl. Het college gaat dit meenemen in haar afwegingen om tot een besluit te komen. De spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden geldt in eerste instantie tot 1 september van dit jaar. Er is nog een mogelijkheid om de duur van de wet te verlengen.