Gemeenteraad Oisterwijk houdt integriteitskwesties onder de pet

31 augustus 2019

Twee mogelijke integriteitskwesties worden al meer dan een jaar achter gesloten deuren gehouden, en ook nu komt er geen inhoudelijke duidelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de redactie van PIT Onderzoek.

Een tip via de ‘achterdeur’ bracht de vraag: ‘Waarom duurt dit zo lang?’

Het ene voorval betreft een aantal inwoners die vinden dat ze door de burgemeester en wethouders benadeeld zijn. Deze klachtbrief was op de website van de gemeente niet te vinden, maar werd na vragen van onze redactie alsnog gepubliceerd. Volgens de raadsgriffier was de klachtbrief niet goed geanonimiseerd, en daarom tijdelijk niet zichtbaar. De andere kwestie betreft een mogelijke belangenverstrengeling van een raadslid tussen zijn bedrijf en zijn raadsfunctie; deze is zover bekend formeel nog niet openbaar gemaakt.

Uitleg Presidium
Integriteitskwesties worden besproken in het Presidium. Dit is het overleg van de fractievoorzitters, de vertegenwoordigers van de raadsleden met van iedere partij één aanwezig. Burgemeester Hans Janssen is de voorzitter en volgens het protocol verantwoordelijk voor de communicatie. Voor een onderwerp dat de burgemeester zelf betreft, neemt de vicevoorzitter van de raad zijn taak over. Zowel voorzitter Hans Janssen, alsmede vicevoorzitter Carlo van Esch(PGB) gingen niet in op inhoudelijke vragen over deze kwesties.

Meer dan een jaar
Beide kwesties dateren uit het voorjaar van 2018. Op beide loopt een onderzoek. Op beide onderzoeken geven zowel het college (burgemeester en wethouders) als de politieke vertegenwoordigers (fractievoorzitters) inhoudelijk geen antwoord. Het betrokken raadslid geeft wel uitleg, laat weten dat het onderzoek loopt, de gesprekken zijn geweest en daar binnenkort een rapport van komt.

Spoedberaad
Uit een gezamenlijke reactie vanuit het Presidium (de partij fractievoorzitters) blijkt dat de klacht over dit raadslid ‘begin september in beslotenheid in het presidium besproken wordt’. De klachtbrief over burgemeester en wethouders, die gericht werd aan de gemeenteraad, blijkt in behandeling bij wethouder Dion Dankers. Buiten dat geen inzage in het verloop, uitkomst of huidige status van het onderzoeksproces. ‘In het algemeen worden hierover geen mededelingen gedaan,’ zo stellen de gezamenlijke fractievoorzitters. Ook op de vraag waarom het zo lang duurt en wat de fractievoorzitters hiervan vinden – in relatie tot het na te leven protocol – blijft onbeantwoord.

Protocol
De afhandeling van mogelijke integriteitskwesties behoort te verlopen volgens een stappenplan. Dit stappenplan is op verzoek van de raad na ervaringen bij eerdere integriteitskwesties in 2016 opgesteld en door het Presidium geaccordeerd. Hierin wordt ook omschreven hoe om te gaan met communicatie en vragen van de pers. Het stappenplan stelt hierover: ‘… een balans te vinden tussen enerzijds het belang van het onderzoek en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene en anderzijds het belang van transparantie en het voorkomen dat het idee ontstaat dat de zaak ‘in de doofpot’ verdwijnt. Er kan en mag niet te krampachtig worden omgegaan met het verstrekken van informatie…’

Doofpot
In een eerdere zaak werd een klacht door de gemeente direct openbaar gepubliceerd; dit heeft het betrokken raadslid beschadigd in zijn persoonlijke levenssfeer. Toen een raadslid werd verdacht van het zich verschuilen achter een nepaccount op social media, werden intern vroegtijdig besluiten genomen; dit bleek niet in het belang van het onderzoek. De nu lopende kwesties bestaan al meer dan een jaar. Inhoudelijke beantwoording blijft uit. Juist om een indruk van ‘doofpot’ te voorkomen, staat in het stappenplan vermeld: ‘… mag niet te krampachtig worden omgegaan met het verstrekken van informatie…’

Wordt vervolgd…