Oisterwijk moet tering naar de nering zetten

27 mei 2020

De toekomst van Oisterwijk – 2020-2024 – komt deze week in de gemeenteraad; rekening moet worden gehouden met financiële tegenvallers. Door de coronacrisis loopt de gemeente Oisterwijk minimaal 440.000 euro aan inkomsten mis. Bovendien moet op langere termijn rekening worden gehouden met nog meer financiële tegenslagen.

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

In de Perspectiefnota, die halverwege april is verschenen, geeft het College van Burgemeester en Wethouders aan dat de gevolgen van de coronacrisis nog niet in kaart zijn gebracht. In een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad is afgelopen week wel een beeld geschetst van de eerste financiële consequenties. Zo houdt de gemeente onder meer rekening met een lagere opbrengst uit de Toeristenbelasting, het wegvallen van pachtinkomsten voor de kermissen in Oisterwijk en Moergestel en lagere opbrengsten uit parkeerboetes. Ook verwacht de gemeente lagere opbrengsten uit parkeergelden en lagere legesopbrengsten doordat een aantal grote evenementen noodgedwongen niet kunnen doorgaan.

Reserves

Voor de komende jaren wordt de tering naar de nering gezet in Oisterwijk, blijkt uit de Perspectiefnota. In de afgelopen jaren investeerde de gemeente veel geld in onder meer Sportpark Den Donk, Tiliander en diverse schoolgebouwen. Maar ook de tekorten voor de WMO en jeugdzorg liepen steeds verder op. Daardoor moesten de financiële reserves van de gemeente flink worden aangesproken. Daarom heeft het college besloten om voorlopig geen nieuwe beleidsplannen met financiële consequenties aan te gaan. Tegelijkertijd wordt aanzienlijk bezuinigd op de WMO en jeugdzorg en wil de gemeente door verkoop van gronden en vastgoed haar reserves aanvullen. Wethouder Dion Dankers, verantwoordelijk voor de gemeentekas (Foto: Masja Vlaminckx)

Onzekerheden

Het college verwacht met deze maatregelen de algemene reserve van de gemeente Oisterwijk in 2021 te kunnen laten groeien van 1 miljoen naar bijna 6 miljoen euro. Dat lijkt een rooskleurig verhaal, maar er zijn wel enkele onzekerheden. Want het college gaat er vanuit dat de bezuinigingen op de jeugdzorg en WMO in de tweede helft van 2020 een besparing van 1,2 miljoen euro opleveren en dat daarna jaarlijks 2,5 miljoen euro kan worden bespaard. Maar kunnen die besparingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd?

Gemeentefonds

Verder werkt het rijk aan een nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds, dat in 2022 wordt ingevoerd. In het slechtste geval kan dit voor Oisterwijk een nadeel van 3 miljoen euro opleveren. Is hier rekening mee gehouden? Daarnaast is er de herindeling met Haaren per 1 januari 2021. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding van het rijk in de vorm van een hogere gemeentefondsuitkering (in totaal 3,2 miljoen in de periode 2019-2024). Verder wordt 10 procent van de totale budgetruimte van de kern Haaren (zo’n 1,1 miljoen euro) apart gezet. Maar wat als de herindeling in werkelijkheid duurder uitvalt?

Rustiger

Zeker is dat de 23 raadsleden, die in november van dit jaar bij de herindelingsverkiezingen van de gemeente Oisterwijk gekozen gaan worden, allerminst in een gespreid bedje terecht komen. Zij staan voor de uitdaging om Oisterwijk in de komende jaren weer in rustiger financieel vaarwater te gaan brengen.