Verkeersplan Moergestel soepel door de raad

10 maart 2020

Geen stroom aan amendementen en moties rond het veelbesproken Verkeersplan Moergestel tijdens de raadsvergadering in Oisterwijk. Van de twee ingediende amendementen werd er één ingetrokken en één aangenomen. Een motie van de VVD om een totaalverbod voor vracht- en landbouwverkeer door de kern van Moergestel in te stellen werd verworpen.

door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Een ruime meerderheid steunde het raadsvoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om te kiezen voor scenario 1. Dit is er op gericht om lokaal doorgaand (zwaar)verkeer via Rootven-Raadhuisstraat te laten rijden. Daarbij wordt de snelheid op deze weg aangepakt. Ook wordt gekeken naar de veiligheid op de Akkerweg, wordt de situatie voor fietsers op de Waterhoefstraat verbeterd en komen er maatregelen in de Schoolstraat.Het geld om deze korte termijn maatregelen mogelijk te maken (17.300 euro) wordt onttrokken aan het verkeersbudget. Alleen de VVD stemde tegen het raadsvoorstel. (zie ook onderstaande film)

Eenrichtingsverkeer

PGB en Fractie de Laat dienden een amendement in om eenrichtingsverkeer in te voeren voor vracht- en landbouwverkeer in de kern van Moergestel, waardoor grote voertuigen elkaar minder vaak hoeven te passeren en een groter veiligheidsgevoel ontstaat in de kern. Dit amendement werd gesteund door alle fracties, behalve de VVD. Wethouder Dankers gaf daarop aan dat dit een onderzoek waard is, maar voegde eraan toe dat weggebruikers daardoor mogelijk ook andere alternatieve routes gaan bedenken. Rootven, een van de besproken locaties in Moergestel (Foto: Joris van der Pijll).

Later moment

Het amendement van Algemeen Belang om onder meer de route Blankemansweg-Reedijk als omleidingsroute verder uit te werken in overleg met Rijkswaterstaat bij de verbreding van de A58 werd na een aanpassing in het amendement van PGB en Fractie de Laat teruggetrokken. In deze aanpassing werd meegenomen dat pas op een later moment wordt besloten over de uitvoering van maatregelen op de middellange en lange termijn.

Totaalverbod

De VVD gaf bij monde van Gert van Elderen aan dat de voorgestelde scenario’s in het Verkeersplan Moergestel niet voldoen aan de wensen van de bevolking en bovendien voorlopig ook niet realiseerbaar zijn. De partij diende daarop een motie in om een totaalverbod voor vracht- en landbouwverkeer door de kern van Moergestel in te stellen en voor het noodzakelijk vracht- en landbouwverkeer afspraken te maken met betrokken ondernemers. Deze motie haalde echter geen meerderheid. Wethouder Dankers ontraadde de motie, omdat er volgens hem op dit moment geen goed alternatief voorhanden is. ‘Waar moet dit verkeer dan naartoe?’, vroeg hij zich hardop af.