Geen woning voor jongeren in Oisterwijk

27 november 2019

Vraag het de jongeren, voor hen is in Oisterwijk geen betaalbare woning te vinden. Vraag het hun ouders, die gunnen de jeugd een eigen plek. Ook daarom heeft de gemeenteraad zichzelf en het college de verplichting opgelegd, om bij nieuwbouw tenminste 35% sociale woningbouw te realiseren. Goedkope woningen, zowel huur als koop, én de daaruit voortvloeiende doorstroming. Locatie De Leye, de plek van het reeds verlaten sportcomplex, is vrij gekomen voor nieuwbouw. De gemeenteraad mag zich binnenkort buigen over de vraag: ‘Wat gaan we daar mee doen?’ Bij de begrotingsbehandeling voor 2019 verklaarde wethouder Peter Smit namens het college (burgemeester en wethouders): ‘de woningmarkt moet plaats bieden aan iedere doelgroep. Van starter tot senior, van alleenstaande tot woongroep.’ Een mooi voornemen, maar hoe werkt dat in de praktijk voor de jongere starter?

Door PIT Onderzoek

Geen koopwoningen

Bestaande koopwoningen zijn voor starters haast onbetaalbaar; nieuwe sociale koopwoningen zijn volgens het college in deze tijd niet te realiseren. In tegenstelling tot wat de woningbehoefte aangeeft – ‘de sociale koopsector blijft achter’ – heeft het college (burgemeester en wethouders) in haar doorgerekende keuzevarianten voor locatie De Leye geen sociale koopwoningen opgenomen (zie tabel onder). Het argument: ‘… de verhoogde bouwkosten door tekort aan personeel, materialen en strengere milieueisen.’ Een ander argument dat de gemeente opgeeft, is dat ‘er door de schaarste aan woningen sprake is van een prijsopdrijvend effect. Zeker in Oisterwijk, waar de huizenprijzen erg hoog liggen.’ Een schets van een mogelijke variant op locatie De Leye (Bron: Gemeente Oisterwijk). Bijkomend argument is de hoge grondprijs. Die grond is van de gemeente, daar heeft de gemeente invloed op. Met goedkope grond, kan goedkoper gebouwd worden. Natuurlijk wil je voorkomen dat zo’n woning snel met veel winst verkocht wordt. In het woonprogramma is hierover een aanbeveling opgenomen: ‘Neem maatregelen die ervoor zorgen dat starterswoningen niet met grote winsten verkocht kunnen worden.’ Vooralsnog is hiervoor niet gekozen. Maar waarom eigenlijk niet?

Drie huurwoningen
Voor wie wil huren, komt terecht bij de huurdersverenigingen. Een woordvoerder van Leystromen bevestigt: ‘Het is voor jongeren erg lastig is om aan een huurwoning te komen.’ Huurders staan bij toewijzing gemiddeld 11 jaar ingeschreven. Inschrijven kan pas vanaf 18 jaar, waardoor jongeren pas rond hun dertigste vergelijkbare kansen hebben om voor woonruimte in aanmerking te komen. Ook hier geen kans op doorstroming; de toewijzing is bij zowel nieuwbouw als doorstroming gelijk. Bijkomend probleem is de maximale huursom voor huurtoeslag. ‘Die bedraagt voor deze doelgroep maximaal 425 euro, en die woningen zijn er nauwelijks.’ In het woonprogramma is deze doelgroep niet apart vermeld, en ook in de plannen voor De Leye is deze leeftijdsgroep (nog) niet gespecificeerd. Uit informatie van Leystromen blijkt dan ook, dat er de laatste twee jaar in Oisterwijk totaal 245 woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden, waarvan 6 aan jongeren onder de 23 jaar.

Dat zijn drie huurwoningen per jaar…

De doorgerekende varianten voor locatie De Leye; geen sociale koopwoningen en (nog) geen aparte aanpak voor jongeren (Bron: Discussienota De Leye)

Bron: gemeente Oisterwijk (opbrengstvarianten bouwlokatie De Leye)