Voorrang asielzoekers op Oisterwijkse woningmarkt

19 december 2019

Op recente berichten over een beperkt woningaanbod voor jongeren, kwamen veel reacties en vragen van lezers over de voorrang bij toewijzing van woningen aan vluchtelingen. Verkorten van wachtlijsten en tegelijk huisvesten van vluchtelingen, is met de recente toename van vluchtelingen in een omgeving met woningnood geen eenvoudige opgave.

PIT Onderzoek

Het gaat in dit geval om vergunninghouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in afwachting van een woning nog verblijven in een asielzoekerscentrum. ‘Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning passende woonruimte aanbieden,’ zo vermeld de Rijksoverheid. Het COA baseert haar keuze op de omvang van de gemeente, de persoonlijke situatie van de vluchtelingen en de kansen die deze vluchtelingen krijgen binnen de betreffende gemeente. ‘Gemeenten hebben gemiddeld 10 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen.’

Meer AZC’s

De wettelijke regeling zorgt ervoor dat asielzoekers met een verblijfsvergunning uitzicht hebben op een normaal bestaan en integratie in de samenleving. Tegelijk ook dat er ruimte vrij komt in de AZC’s voor nieuwe aankomende vluchtelingen. Zou deze regeling niet bestaan, dan zouden asielzoekerscentra in aantal of omvang toenemen. En die toename is al nodig vanwege de recente en verwachte groei van het aantal asielzoekers in Nederlandse AZC’s. Burgemeester Hans Janssen liet in de laatste raadsvergadering weten: ‘De Commissaris van de Koning van Brabant heeft het verzoek, bijna de opdracht gekregen om uitbreiding van de capaciteit met 5.000 plaatsen over heel Nederland en ook het behoud van de locaties in de provincie te gaan stimuleren.’ Voor het behoud van het AZC in Oisterwijk is volgens Janssen ‘in de breedte uitgesproken dat er op zich sympathie is voor continuïteit van het AZC, maar dat dat onder stevige randvoorwaarden moet gebeuren. Als die randvoorwaarden kunnen worden ingevuld is de Commissaris van de Koning blij met behoud van de huidige plaatsen en gaat hij wellicht met andere gemeenten in gesprek om te kijken of daar nog eens 500 plekken gerealiseerd kunnen worden.’ Hierover volgt in januari meer informatie. Krijgen deze vluchtelingen een vergunning, dan hebben ze recht op een woning. 

Afspraken

Jaarlijks maakt het college (Burgemeester en Wethouders) van Gemeente Oisterwijk prestatie afspraken met verhuurder Leystromen. Hierin staan de resultaten van afgelopen jaren, en de afspraken voor komende jaren vermeld, ook specifiek voor deze doelgroep. Volgens opgaven van woningcorporatie Leystromen werden er in 2018 totaal 30 vergunninghouders geplaatst in 7 woningen, wat neerkomt op 7,4%. In 2019 werden tot en met september 5 vergunninghouders geplaatst in 4 woningen. Om de huisvesting van vergunninghouders mogelijk te maken, heeft het college met Leystromen afgesproken dat er 15 in plaats van 60 woningen worden verkocht. Tot slot staat vermeld, dat de gemeente in 2020 een plan gaat maken voor de huisvesting van specifiek deze doelgroep.

Voorrang

Reguliere woningzoekenden krijgen een woning aangeboden via de website www.woninginzicht.nl, deze worden op basis van inschrijfjaren toegewezen. Uit reacties van lezers blijkt, dat deze moeite hebben met het vinden van een woning en de wachttijden aanzienlijk lang zijn. Een aantal van hen voelt zich gedupeerd als vluchtelingen voorrang krijgen. Onder andere de locatie van sporthal en zwembad De Leye komt vrij voor woningbouw.

Links het leegstaande sportcomplex De Leye (hoek Baerdijk/Vloeiweg in Oisterwijk) en rechts de voormalige kartonnagefabriek aan de Baerdijk. Na sloop van de bebouwing verrijzen hier nieuwe woningen. 

Krijgen vergunninghouders in Oisterwijk voorrang? Nee zegt de gemeente: ‘Vergunninghouders krijgen geen voorrang, wel hebben we afspraken met Leystromen over het toewijzen van woningen aan vergunninghouders.’ De gemeente baseert die afspraken op haar door de landelijke overheid toegewezen verplichting. Ja zegt Leystromen: ‘Voor zowel 2018 als voor 2019 spraken we met de gemeente Oisterwijk af om maximaal 7,5% van de vrijgekomen woningen toe te wijzen aan vergunninghouders. Deze woningen worden direct toegewezen en niet geadverteerd bij Woning in Zicht.’ De toewijzing aan vergunninghouders gaat zonder inschrijfjaren, ze komen niet op de wachtlijst.

Wachtlijst

De landelijke wetgever heeft de ‘of en hoeveel’ vraag voor de gemeenteraad van Oisterwijk makkelijk gemaakt: die keuze is er niet. Wel kunnen de Oisterwijkse raadsleden keuzes maken over  woningbouwbeleid, en met de invulling van bouwprojecten de wachtlijsten verkorten.