Aantal incidenten AZC Oisterwijk in werkelijkheid hoger dan gemeld aan de Raad

13 juni 2019

Het debat over voortzetting AZC na 2020 vraagt om juiste cijfers; het aantal incidenten AZC Oisterwijk is veel hoger dan aan de gemeenteraad is gemeld. Bekijk de videoreportage van PIT Onderzoek met interviews en uitleg, en lees verder onder de video. Het aantal incidenten met vooral jeugdige AZC’ers ligt veel hoger dan de cijfers die aan de gemeenteraad zijn gemeld. Dit blijkt uit eigen onderzoek van PIT Onderzoek. Alleen al bij de supermarkten Albert Heijn en Jumbo werden in 2018 meer keer aangifte en meldingen gedaan bij de politie. In de Raadsinformatiebrief van 27 mei staan de incidenten vermeld die tussen juli 2015 en maart 2019 hebben plaatsgevonden. Voor deze twee supermarkten worden slechts 15 registraties van incidenten met asielzoekers gemeld. In werkelijkheid ligt het aantal vele malen hoger.

Door PIT Onderzoek

Donderdag 13 juni start de gemeentelijke politiek in de Commissie AZ met het debat over het al of niet voortzetten van de AZC vestiging in Oisterwijk. Was dat voorgaande jaren een haast onbesproken logische stap; momenteel lijkt dit duidelijk nog geen gelopen race. Een kleine groep jeugdige alleenstaande AZC bewoners zorgt de laatste twee jaar voor onrust; winkeldiefstallen en inbraken geven een groot gevoel van onveiligheid. Het is dus van groot belang dat het debat gevoerd wordt op basis van juiste cijfers.

Verschil

Onderzoek, bevraging van instanties, buurtbewoners, het verzamelen van informatie en officiële cijfers van COA en Politie,  laten een toename van incidenten zien. Tegelijk blijkt uit de bestudering van die cijfers een groot verschil tussen de registratie en de werkelijke waarnemingen in onze gemeente. Meerdere waargenomen incidenten ontbreken in het overzicht; winkeliers geven aan dat er tot wel tien keer meer aanhoudingen zijn verricht in hun winkel, dan volgens de opgave die het college (burgemeester en wethouders) aan de gemeenteraad heeft afgegeven. Hoe kan dit verschil zo groot zijn? Al op 28 mei maakte Oisterwijk Nieuws bekend dat een in Oisterwijk gevestigde winkelier in 2018 ongeveer 75 winkelverboden heeft afgegeven voor personen woonachtig op het AZC. De Gemeente verwijst hierover desgevraagd naar politie; politie geeft tot op heden geen uitleg over dit verschil. Had de gemeente, toen ze de cijfers van de politie ontving van het aantal geregistreerde incidenten, niet een verdere toelichting moeten vragen, nu blijkt dat die zover afwijken van de in de media gemelde cijfers?

Drijfzand

Uit navraag bij de gemeente blijkt, dat er in het afgelopen jaar door de gemeente geen cijfers van incidenten en effecten op maatregelen zijn bijgehouden. De gemeente baseert zich alleen op cijfers van de politie. Overigens blijkt uit deze cijfers ook dat het aantal incidenten in het tweede deel van 2018 en begin van 2019 verder is toegenomen. De gemeente heeft het afgelopen jaar maatregelen genomen om de overlast van de jeugdige asielzoekers terug te dringen, zoals gebiedsverboden en een lagere instroom (van 80 naar 50 plekken). Onduidelijk is met welke informatie de burgemeester, verantwoordelijk voor orde en handhaving, de inzet van te nemen maatregelen van afgelopen jaar heeft afgewogen; informatie daarover kregen we niet en een interviewverzoek werd afgewezen. Feit blijft: Wil de politiek in Oisterwijk vanaf komende donderdag afgewogen beslissingen kunnen nemen over de verlenging van het contract met het AZC, dan moet dat wel op juiste cijfers gebaseerd zijn. Anders is deze beslissing gebaseerd op drijfzand.

Landelijk

De cijfers die het college en de gemeenteraad momenteel hebben, zijn een lokale selectie van de eerder gepubliceerde landelijke cijfers. Over die cijfers ontstond in de Tweede Kamer discussie, waarop staatssecretaris Harbers moest toegeven dat de cijfers onder het kopje ‘overig’ wel juist waren, maar niet juist waren gepresenteerd. Ook gaf hij zelf aan dat hij als verantwoordelijk minister onvoldoende controle had uitgevoerd. Hij heeft daarop zijn functie neergelegd. ‘Draagvlak kan alleen in maximale transparantie,’ zo was zijn standpunt. 

Politiek

In bijna alle gevallen worden de incidenten veroorzaakt door een relatief kleine groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en enkele jeugdige alleenstaande mannen, met een lage kans op verblijfsvergunning. Zij wachten hier op de uitkomst van hun asielprocedure. Officieel 7 tot 10 weken, maar in de praktijk vaak 4-5 maanden of meer. Sinds mei 2018 zijn er maximaal 50 plekken voor deze groep jongeren; daarvoor waren dat er 80. Na gesprekken met inwoners en betrokkenen tijdens onder andere de Dialoogavond op 23 mei, richt de politiek zich op dit moment vooral op een oplossing voor deze groep van alleenstaande asielzoekers. De raad zal de discussie aangaan of en zo ja hoe de opvang goed en veilig geregeld kan worden, voor zowel de vluchtelingen op het AZC, alsmede de inwoners van Oisterwijk. VVD en AB overwegen alleen in te stemmen met een verlenging als de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers verdwijnt uit Oisterwijk.

 

PIT Onderzoek is de programmanaam van de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk. Deze stichting geeft uitvoering aan een pilotproject van het landelijke Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting heeft een onderzoeksredactie opgericht die onderzoek uitvoert naar lokaal actuele onderwerpen. Heeft u tips? Mail naar info@pitonderzoek.nl