Politieke discussies over verkeersonveilige situaties leiden niet tot oplossingen

30 september 2020

Denderend vracht- en landbouwverkeer neemt de kortste route door het centrum van Moergestel; sluipende auto’s omzeilen files op de A58. Er is regelmatig druk verkeer in de straten van Moergestel, met een bestemming elders. Een randweg zou volgens inwoners de oplossing zijn. Hoe heeft de gemeenteraad dat afgelopen raadsperiode opgepakt?

Door: Inge Dekker /  Pit Onderzoek

Het terugdringen van sluipverkeer was voor de meeste partijen een onderwerp in hun verkiezingsprogramma van 2018. VVD, PGB en AB gaven dat aan. Voor AB en VVD was dat zelfs het enig genoemde doel omtrent verkeersveiligheid in hun programma. Daarnaast wilde PrO autoverkeer in het algemeen terugdringen. CDA en PGB beschreven het belang van veilige verkeerssituaties.

Resultaat

Uit onderzoek van onze redactie, naar de verkiezingsprogramma’s en het stemgedrag van de afgelopen twee jaar, blijkt dat de fracties dicht bij hun programma’s zijn gebleven. Ondanks dat, zijn niet alle beoogde aanpassingen gerealiseerd. Zo bleef de randweg van Moergestel uit wegens geldgebrek. Het raadsbesluit tot aanpassing van fietspaden rondom rotondes werd niet uitgevoerd; en door de raad niet gecontroleerd.

Op de vraag “Heeft de gemeenteraad van Oisterwijk afgelopen raadsperiode voldoende gedaan aan verkeersveiligheid?” gaven vooral Moergestelse inwoners antwoord: “Wat Moergestel betreft onvoldoende. Ondanks alle goede voornemens is het enkel mogelijk om wat cosmetische aanpassingen te doen. Tenminste, dat wordt beloofd. Het geld is op, dus worden er geen structurele verbeteringen doorgevoerd. Gemiste kans.” Ook de Moergestelse Dorpsraad publiceerde haar visie op de kwestie: “Een van de opties was een rondweg waarbij de kern helemaal gemeden zou worden. Deze optie is komen te vervallen omdat de gemeente niet over de benodigde 1,6 miljoen beschikte.” De Dorpsraad pleit voor een structureel serieus verkeersplan. De Dorpsraad verwacht dat de verbreding van de A58 door de stikstofproblematiek vertraging oploopt en daardoor het centrum van Moergestel nog niet wordt ontzien. Bovendien zouden nieuwe wegen ook nieuwe voertuigen aantrekken en vervolgens bij file meer sluipverkeer veroorzaken in het dorp.

Partijen aan het woord

Wij vroegen VVD, AB en PGB waarom Moergestel nog niet ontlast is van sluip- en vrachtverkeer. Deze partijen hadden dat immers als speerpunt in hun partijprogramma’s.

VVD: De voorstellen van het college zorgden er niet voor dat het sluipverkeer werd aangepakt dat door Moergestel rijdt. Er is namelijk geen geld voor serieuze investeringen de komende jaren en met meer realistische oplossingen is het college niet gekomen. In onze ogen is Moergestel de dupe geworden van een lege gemeentekas, mede door de miljoenen kostende voetbalfusie. (…) Het college ziet het zware landbouwverkeer als een beperkt probleem dat enkel speelt in het oogstseizoen en rekent voor de toekomst op een afname van agrarische activiteiten. Deze verkeersonveilige situatie moest gelijk worden aangepakt en niet doorgeschoven worden tot na de verkiezingen. AB: Moergestel is nog niet ontlast van sluip- en vrachtverkeer.

Algemeen Belang neemt dit hoog op en is nog steeds aan het werk om het college hier stappen in te laten zetten. We hebben een motie ingediend om het college met klem te verzoeken aan te sluiten bij de plannen van de verbreding van de A58, omdat we dan kosten kunnen besparen met de aanleg van de Blankemansweg en daarmee sluip- en vrachtverkeer kunnen weren uit de kom van Moergestel. Het college heeft hier nog geen uitvoering aan gegeven en daarom blijft dit voor ons een speerpunt.

PGB: Meer in het algemeen hebben wij ons hard gemaakt voor diverse verkeerssituaties (denk aan rotondes Moergestelseweg, rode fietspad, sluipverkeer Moergestel, Akkerweg, fietspad Haghorst enz.). Dit heeft ook geleid tot diverse besluiten en tot fysieke aanpassingen, oa Moergestelseweg, Pannenschuur, Blokshekken, Rode fietspad, Fietspad Haghorst, het vaststellen van het verkeersplan Moergestel en de verkeersvisie voor de kern Oisterwijk. Er is behoorlijk wat gebeurd in deze korte raadsperiode. Of het allemaal even succesvol is geweest, daar zijn de meningen soms over verdeeld, maar dat houden we scherp in de gaten.

PrO en CDA hadden het terugdringen van sluipverkeer in Moergestel niet specifiek in hun verkiezingsprogramma staan. Zij leggen uit waarom ze bepaalde voorstellen tot veiligere verkeerssituaties voor fietsers en voetgangers hebben afgewezen. PrO: Wat ons betreft is het autoverkeer onvoldoende teruggedrongen.

PRO vindt dat de fietser prioriteit moet krijgen en dat eerst naar de fiets wordt gekeken en daarna pas naar de auto, nu is dat andersom. De reden voor het tegen stemmen bij twee van de drie moties had te maken met dat er expliciet werd gevraagd naar een rotonde. Wij denken dat je in een motie niet vooraf genoemde voorbeeldoplossingen moet noemen omdat daarmee al een bepaalde richting bepaald wordt. Daarnaast wilde PRO eerst de uitkomsten van een lopend integraal onderzoek afwachten om een weloverwogen definitieve beslissing te kunnen nemen.

CDA: Sommige moties liepen vooruit op wat nog moest komen, nu al om aanpassingen vragen terwijl dat later in een algehele bereikbaarheidsvisie terugkomt, dus liepen op de muziek vooruit. Sommige moties hadden betrekking op Moergestel, terwijl het raadsvoorstel over de verkeerssituatie in Oisterwijk ging, en voor Moergestel een apart raadsvoorstel wordt opgesteld, dus 2 gescheiden trajecten, die je niet met elkaar moet verbinden. Andersom gebeurde ook. Een raadsvoorstel over Moergestel aangrijpen om iets in Oisterwijk gedaan te krijgen.

Resultaat van de raad?

Verkiezingsbeloftes zijn mooi, maar worden ze ook waargemaakt? Juist in deze raadsperiode, waarin de raadsleden geen vaste coalitie (vooraf bepaalde samenwerking) zijn overeengekomen, waren zij ongebonden en konden zij hun eigen visie volgen. Hebben ze dat ook gedaan? Om dat te beoordelen is een vergelijk met hun stemgedrag nodig. PIT Onderzoek heeft de partijkeuzes in de stemwijzer van 2018, hun toenmalige verkiezingsprogramma’s én hun stemgedrag van de afgelopen twee jaar vergeleken. Een enorme grote hoeveelheid informatie, waarvan een analyse is gemaakt op totaal zes onderwerpen die wij de komende weken aan u aanbieden.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de onderzoeksredactie? Mail dan naar info@pitonderzoek.nl

Videoimpressies gevaarlijke verkeerspunten Oisterwijk